Statut Stowarzyszenia

Tekst jednolity, II 2018

Statut

Stowarzyszenia Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej „Wiano”,

Ich Rodzin i Przyjaciół

Rozdział I

Postanowienia ogólne oraz cele i środki działania

§ 1

1. Stowarzyszenie Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej – Wiano, Ich Rodzin i Przyjaciół, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym byłych żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej oraz innych Okręgów Kresowych Armii Krajowej, członków ich rodzin oraz przyjaciół.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, opierając ją przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

§ 3

Celami Stowarzyszenia są:

1. Obrona dobrego imienia żołnierzy Okręgów Kresowych Armii Krajowej oraz innych formacji biorących udział w walce o wolność i niepodległość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

2. Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów swoich członków, szczególnie żołnierzy Okręgów Kresowych Armii Krajowej.

3.Upamiętnianie losów żołnierzy Okręgów Kresowych Armii Krajowej.

4. Roztaczanie opieki nad żyjącymi żołnierzami Okręgów Kresowych Armii Krajowej oraz członkami ich rodzin, opieka nad grobami zmarłych członków Stowarzyszenia.

5. Kultywowanie pamięci o historii i tradycji oręża polskiego, aktywność w życiu społeczno-politycznym państwa.

§ 4

Swoje cele Stowarzyszenie osiąga przez:

1. Stworzenie Archiwum i Muzeum Kresowych Okręgów Armii Krajowej.

2. Podejmowanie i inicjowanie działań naukowych i popularyzatorskich zmierzających do opracowania pełnej historii walk Okręgów Kresowych z okupantami.

3. Upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa żołnierzy Kresowych Okręgów Armii Krajowej.

4. Krzewienie pamięci o żołnierskiej przysiędze złożonej przy wstąpieniu do służby w Wojsku Polskim, Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oddziałach partyzanckich walczących na Kresach Wschodnich po 17 lipca 1944 r.

5. Udzielania pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Prowadzenie działalności wydawniczej (czasopisma, książki, filmy).

7. Organizowanie odczytów, prelekcji i konkursów popularyzujących walkę żołnierzy Okręgów Kresowych Armii Krajowej.

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na mocy pisemnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia powziętej na podstawie deklaracji złożonej przez kandydata.

2. Członkostwo może być:

a) zwyczajne

b) honorowe

§ 6

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

1. Żołnierze Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

2. Żołnierze innych Okręgów Kresowych Armii Krajowej.

3. Członkowie rodzin żołnierzy wymienionych w pkt 1 i 2.

4. Sympatycy Armii Krajowej, którzy podejmą działalność na rzecz krzewienia wiedzy oraz pamięci o czynie zbrojnym Okręgów Kresowych Armii Krajowej.

§ 7

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które zasłużyły się dla idei Armii Krajowej.

§ 8

1. Nie mogą być członkami Stowarzyszenia osoby, które działały na szkodę lub zniesławiały Armię Krajową (a także SZP i ZWZ).

2. Będąc żołnierzami Armii Krajowej postępowały w sposób nielicujący z godnością i honorem polskiego żołnierza.

§ 9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia,

b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego ani też głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, mają jednak prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach oraz Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jak również brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) przestrzegania statutu Stowarzyszenia, stosowania się do uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu oraz wprowadzania ich w życie,

2) opłacania składek członkowskich.

§ 11

Członkostwo ustaje przez:

1. wystąpienie (rezygnację złożoną na piśmie i własnoręcznie podpisaną)

2. śmierć członka

3. skreślenie przez Zarząd po negatywnym dla członka rozpatrzeniu umotywowanego pisemnego wniosku o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia – wniosku złożonego i podpisanego przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia

4. skreślenie przez Zarząd po niepłaceniu składek przez dwa pełne lata lub z powodu rażącego naruszenia Statutu i zasad współżycia społecznego

Rozdział III

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 12

Organami władz Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 13

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 14

Do zakresu działań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1.wybór i odwoływanie prezesa zarządu, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

3. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu

4. ustalanie wysokości składki członkowskiej

5. uchwalanie zmian w Statucie

6. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. uchwalanie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

§ 15

1.Walne Zebranie Członków jest zwoływanie listami zwykłymi, e-mailami, udokumentowanymi sms lub telefonicznie, a zawiadomienia wysyła się członkom co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania

2. W zawiadomieniu podaje się miejsce, dzień i godzinę oraz proponowany porządek obrad

3. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, z wyłączeniem par. 27 dot. zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, w głosowaniu jawnym, o ile w czasie obrad nie podjęto innych decyzji – uchwał

5. Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, wymagają większości 2/3 głosów „za” oddanych przez członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności na Walnym Zebraniu co najmniej połowy liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 16

1. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane w związku z upływem kadencji i zwołuje je Zarząd

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek umotywowany pisemnie i podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej

3. W przypadku niezwołania Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków po upływie kadencji, zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Zarząd kieruje na bieżąco pracami Stowarzyszenia

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat

3. Zarząd składa się z jednego lub trzech członków, w tym prezesa zarządu. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji określa uchwała Walnego Zebrania Członków

4. Jeżeli zarząd składa się z trzech członków, są to: prezes zarządu, sekretarz, skarbnik, a Zarząd sam wybiera ze swojego grona sekretarza i skarbnika

5. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie kadencji, Zarząd może do końca kadencji powierzyć pełnienie obowiązków prezesa jednemu ze swoich członków (sekretarzowi lub skarbnikowi), chyba że Zarząd był jednoosobowy wtedy Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

§ 18

Do zakresu działalności Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia

c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków

d) opracowywanie sprawozdań i wniosków przedkładanych Walnemu Zebraniu Członków oraz opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów

e) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz uchwalanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw, niezbędnych dla realizacji ustalonych planów działalności statutowej Stowarzyszenia

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn

g) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia

h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz występowanie do władz naczelnych i organów administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących Stowarzyszenia i jego członków

i) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz skreślanie członka z listy członków wg par. 11

k) wymierzanie członkom następujących kar:

a. upomnienie

b. nagana

c. zawieszenie w prawach członka na okres maks. jednego roku – co nie zwalnia z opłacania składek

§ 19

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia: jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie tj. sekretarz i skarbnik.

§ 20

  1. Zarząd działa na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa zarządu – lub w czasie jego nieobecności przez sekretarza i skarbnika łącznie – co najmniej raz na 3 miesiące
  2. Posiedzenia i Uchwały Zarządu są protokołowane, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu

§ 21

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

6. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, na wniosek jednej ze stron i przedstawianie raportu Zarządowi

7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki finansowej, gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz działalności statutowej Zarządu (co najmniej jeden raz w roku)

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu

c) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu

d) niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku opróżnienia się zarządu jednoosobowego

  1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego

Rozdział IV

Sztandar i Pieczęć Honorowa Stowarzyszenia

§ 22

1.Sztandar Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej „WIANO” jest sztandarem Stowarzyszenia i ma wagę sztandaru dywizyjnego

2. Sztandar Stowarzyszenia pozostaje w dyspozycji prezesa lub upoważnionego przez niego innego członka Stowarzyszenia, którzy ponoszą odpowiedzialność za honorowe i godne jego zabezpieczenie i przechowywanie

3. Sztandar Stowarzyszenia pozostaje pod opieką Dowódcy Pocztu

4. Służbę Sztandaru określa Regulamin Służby Sztandaru, uchwalony przez Zespół Koordynacyjny Okręgu Wileńskiego w dniu 14 października 1989 r.

5. Prawo wprowadzania zmian do Regulaminu Służby Sztandaru przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia po wysłuchaniu opinii Pocztu Sztandaru

§ 23

1.Pieczęcią Honorową Stowarzyszenia jest historyczna pieczęć okrągła z napisem: Komenda Okręgu Wileńskiego, wewnątrz orzeł w koronie

2. Pieczęć Honorowa znajduje się w dyspozycji prezesa zarządu

3. Zarząd Stowarzyszenia może opracować instrukcję, która określi przypadki dysponowania Pieczęcią Honorową

§ 24

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Sztandar i Pieczęć Honorową przekazuje się do Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej „Wiano” im. ppłk. Jerzego Urbankiewicza w Łodzi

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą ruchomości, nieruchomości i fundusze

2. Na fundusze składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie

b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki

c) dochody uzyskane z imprez oraz sprzedaży wydawnictw własnych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 26

Rachunkowość Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

1.Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

2. Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów „za” oddanych przez członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności na Walnym Zebraniu co najmniej połowy liczby wszystkich członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 15 Statutu

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Łódź, 21 lutego 2018 roku